Toets nieuwe opleiding Sustainable Business Transition

De afgestudeerde bachelor in het HEO is een bekwame professional die zich gedurende de loopbaan verder kan ontwikkelen en
specialiseren. Er is in voldoende mate werkgelegenheid voor deze afgestudeerden. Echter, de HEO-professional is als startende
beroepsbeoefenaar bij aanvang van zijn professionele werkzaamheden nog niet in staat om te acteren in de complexiteit van de
noodzakelijke transitie. Het ontbreekt bij de bachelor-afgestudeerden nog aan de gerichte kennis en ervaring om organisaties
en ondernemingen de handreikingen te bieden hoe de gewenste transities op passende wijze en tevens duurzaam te realiseren.
Het NVAO-traject voor de TNO van de nieuwe masteropleiding is eind 2021 in gang gezet.

Zie: CDHO Akkoord