Algemene voorwaarden

BLIEKENDAAL B.V.

Inhoudsopgave:

 • Algemeen
 • Grondslag offertes
 • Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
 • Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
 • Personeel
 • Tarieven en kosten van de opdracht
 • Betalingsvoorwaarden
 • Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
 • Duur en afsluiting van de opdracht
 • Tussentijdse beëindiging van de opdracht
 • Intellectueel eigendom
 • Vertrouwelijkheid
 • Aansprakelijkheid
 • Toepasselijk recht

1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en

overeenkomsten voor projectmanagement, training, coaching en advisering tussen BLIEKENDAAL BV en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2 Grondslag offertes

Offertes van BLIEKENDAAL BV zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. BLIEKENDAAL BV zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt

de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens welke BLIEKENDAAL BV nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de opdracht betrokken (zullen) zijn.

4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door BLIEKENDAAL BV geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5 Personeel

BLIEKENDAAL BV kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het betrokken team wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met BLIEKENDAAL BV plaatsvinden.

6 Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen: de secretariaatskosten, reistijd, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen deze afzonderlijk worden berekend.

Consequenties van de inzet van derden en de daarbij komende kosten welke BLIEKENDAAL BV noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

7 Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden

maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen

na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan BLIEKENDAAL BV met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk

aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de

tenaamstelling van de declaratie).

8 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen

tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de

opdrachtgever, zal BLIEKENDAAL BV de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijk aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9 Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van BLIEKENDAAL BV worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die BLIEKENDAAL BV verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. BLIEKENDAAL BV kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever BLIEKENDAAL BV hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van BLIEKENDAAL BV zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere

additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden

bekendgemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft BLIEKENDAAL BV vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

BLIEKENDAAL BV mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan invloed onttrekken of BLIEKENDAAL BV niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. BLIEKENDAAL BV behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de

bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een

opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11 Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, welke zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van het

BLIEKENDAAL BV. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van de directie.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van

de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12 Vertrouwelijkheid

BLIEKENDAAL BV is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. BLIEKENDAAL BV zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van BLIEKENDAAL BV aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

13 Aansprakelijkheid

BLIEKENDAAL BV is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden

BLIEKENDAAL B.V.

Inhoudsopgave:

 • Algemeen
 • Grondslag offertes
 • Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
 • Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
 • Personeel
 • Tarieven en kosten van de opdracht
 • Betalingsvoorwaarden
 • Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
 • Duur en afsluiting van de opdracht
 • Tussentijdse beëindiging van de opdracht
 • Intellectueel eigendom
 • Vertrouwelijkheid
 • Aansprakelijkheid
 • Toepasselijk recht

1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en

overeenkomsten voor projectmanagement, training, coaching en advisering tussen BLIEKENDAAL BV en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2 Grondslag offertes

Offertes van BLIEKENDAAL BV zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. BLIEKENDAAL BV zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt

de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens welke BLIEKENDAAL BV nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de opdracht betrokken (zullen) zijn.

4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door BLIEKENDAAL BV geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5 Personeel

BLIEKENDAAL BV kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het betrokken team wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met BLIEKENDAAL BV plaatsvinden.

6 Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen: de secretariaatskosten, reistijd, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen deze afzonderlijk worden berekend.

Consequenties van de inzet van derden en de daarbij komende kosten welke BLIEKENDAAL BV noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

7 Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden

maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen

na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan BLIEKENDAAL BV met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk

aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de

tenaamstelling van de declaratie).

8 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen

tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de

opdrachtgever, zal BLIEKENDAAL BV de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijk aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9 Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van BLIEKENDAAL BV worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die BLIEKENDAAL BV verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. BLIEKENDAAL BV kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever BLIEKENDAAL BV hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van BLIEKENDAAL BV zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere

additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden

bekendgemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft BLIEKENDAAL BV vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

BLIEKENDAAL BV mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan invloed onttrekken of BLIEKENDAAL BV niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. BLIEKENDAAL BV behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de

bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een

opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11 Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, welke zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van het

BLIEKENDAAL BV. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van de directie.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van

de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12 Vertrouwelijkheid

BLIEKENDAAL BV is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. BLIEKENDAAL BV zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van BLIEKENDAAL BV aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

13 Aansprakelijkheid

BLIEKENDAAL BV is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.